2015

1996 2007 2014 2015

Januar
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 00

Februar
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 00

März
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 00 00 00 00 00

April
00 00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 00 00 00

Mai
00 00 00 00 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juni
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 00 00 00 00 00

Juli
00 00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 00 00

August
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 00 00 00 00 00 00

September
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 00 00 00 00

Oktober
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 00

November
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 00 00 00 00 00 00

Dezember
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 00 00 00

All entries:

2. Januar 2015Aurélie zu Besuch in Vigala

17. Januar 2015Samstag, 17. Januar 2015

20. Januar 2015Dienstag, 20. Januar 2015

13. März 2015Freitag, 13. März 2015

18. März 2015Mittwoch, 18. März 2015

28. März 2015Samstag, 28. März 2015

27. April 2015Montag, 27. April 2015

2. Mai 2015Samstag, 2. Mai 2015

6. Mai 2015Mittwoch, 6. Mai 2015

26. Mai 2015Dienstag, 26. Mai 2015

4. Juni 2015Donnerstag, 4. Juni 2015

8. Juni 2015Montag, 8. Juni 2015

24. Juni 2015Mittwoch, 24. Juni 2015

25. Juni 2015Donnerstag, 25. Juni 2015

30. Juni 2015Dienstag, 30. Juni 2015

3. Juli 2015Freitag, 3. Juli 2015

5. Juli 2015Sonntag, 5. Juli 2015

7. Juli 2015Dienstag, 7. Juli 2015

10. Juli 2015Freitag, 10. Juli 2015

25. Juli 2015Samstag, 25. Juli 2015

7. August 2015Freitag, 7. August 2015

16. August 2015Sonntag, 16. August 2015

17. August 2015Wikipedia-Fotoexpedition in Vigala

1. September 2015Zwei Schulanfänge zugleich

6. September 2015Jahrestag der Mariengemeinde Vigala

7. September 2015Die erste Woche in Tallinn

10. September 2015Donnerstag, 10. September 2015

1. Oktober 2015Klein ist fein

19. Oktober 2015Montag, 19. Oktober 2015

1. November 2015Sonntag, 1. November 2015

2. November 2015Montag, 2. November 2015

5. Dezember 2015Samstag, 5. Dezember 2015

20. Dezember 2015Rello in der Kirche von Velise

27. Dezember 2015Weihnachten bei den Immigranten

31. Dezember 2015La vie en rose